Openbaar eindverslag normalisatieopdracht

21 oktober, 2022

De Stichting Gelijkspanning Nederland (SGSN) is lid van de normcommissie NEC DC-64, de SGSN vertegenwoordigd in deze groep de markt, de installateurs en de gebruikers van DC installaties die natuurlijk gebaat zijn bij een goed werkend gelijkspannings-systeem. Henry Lootens vertegenwoordigd de SGSN in deze werkgroep. In dit artikel een verslag van de afgelopen 2 jaar.

Context

Het thema gelijkspanning is momenteel bij de NEN belegd in de normcommissie DC-64. Tot voor kort was dit een werkgroep die onder de TC64 hing. De NEN, en ook de TC64 heeft aangegeven dit een volwaardige commissie te willen maken. Dit geeft een betere formele positie en meer mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het vlak van DC, bijvoorbeeld in het leveren van commentaar op documenten van de IEC. Dit geeft ook meer handvatten om als gidsland in internationaal verband het Nederlandse gedachtegoed verder uit te dragen. De verwachting is dat dit vraagt om een grotere inzet van de stichting.

Het normalisatieproces krijgt vorm onder leiding van de NEN. SGSN heeft zichzelf binnen deze processen de volgende kaders meegegeven.

  • Het aanbrengen van ‘systeemdenken’, geen voorkeur voor specifieke oplossingen.
  • Vertegenwoordigen van het belang van de (eind)klant. Technische discussies laten plaatsvinden tegen de achtergrond van gebruikers in verschillende marktsegmenten, met oog voor betaalbare en gedragen oplossingen.
  • Inbreng van kennis vanuit voorbeelden, use cases en projecten. Niet alleen DC-projecten waar de stichting als partner betrokken is, maar ook andere projecten uit de achterban van de stichting.
  • Actief feeling houden met haar achterban en hen informeren over de voortgang. Waar nodig wordt een actieve dialoog georganiseerd met de achterban via 1-op-1 gesprekken of middels groepsdiscussies.

Inhoudelijke resultaten na 2 jaar actief meedoen in het proces

  • Verzelfstandiging: Door de actieve participatie in het normalisatiewerk heeft SGSN bijgedragen aan het volwassen worden van de werkgroep naar een “echte” commissie (NEC 64-DC) en er wordt nu rechtstreeks commentaar geven op IEC documenten. Dit betekent dat DC meer uit de NPR sferen vertrekt en naar “echte” normen gaat. Het is een teken van het meer volwassen en geaccepteerd worden van het onderwerp, zonder de indruk te willen wekken dat het werk er op zit.
  • NPR9090v2: De NPR9090v2 is uitgebracht en de commentaarronde is gesloten. Er is veel bruikbaar inhoudelijk commentaar verkregen waar de NPR beter van is geworden. Het grote verschil tussen NPR9090 v1 en v2 is de leesbaarheid, het document is nu beter te begrijpen voor zowel de klant (opdrachtgever) als de installateur. Mede door de inmenging van de SGSN en hun achterban is dit tot stand gekomen. Ook is hij qua inhoud verdubbeld, er misten nog veel onderwerpen in de eerste versie (v1).
  • Specifieke inhoud: Door SGSN is succesvol extra aandacht gevraagd voor onderwerpen die terug kwamen uit de feedback op webinars, nieuwsbrieven en gesprekken. Denk hierbij aan EMI/EMC (Elektromagnetische Interferentie – die wil je niet & Elektromagnetische Compatibiliteit – wat op systeemniveau bereikt en bewaakt moet worden), corrosie (door lek- en zwerfstromen door hoogfrequent schakelende componenten) en energiesystemen (systeemvisie, niet alleen normaliseren op componentniveau).
  • Groepsdynamiek: SGSN heeft op basis van signalen uit de achterban gelobbyd voor uitbreiding van de groep met o.a. DC Opportunities R&D B.V. en Bender. Diversifiëring heeft gezorgd voor meer discussie en uiteindelijk ook een kwalitatief betere NPR.
  • Platform DC: mede op initiatief van de SGSN is er een platform DC in het leven geroepen door de NEN. Dit is een schaduw groep van de normcommissie die 4x per jaar samenkomt om te delen waar ze tijdens DC werkzaamheden of het toepassen van de NPR en NEN1010 tegenaanlopen. Dit is input voor de normcommissie. Vanwege het contact met de eigen achterban is Henry Lootens liaison tussen het platform, de eigen achterban en de normcommissie.

Continuering.

Kennisdisseminatie blijft onderdeel van ons werk, nog niet alles wat er te vertellen valt over normalisatie is verteld. Het zal dus een terugkerend thema zijn in onze maandelijkse nieuwsbrieven, webinars en andere evenementen. Tijdens de DC-on Tour aflevering op The Green Village op 22 september is er veel aandacht geweest voor normalisatiewerk.

SGSN blijft normalisatiewerk doen en heeft daarvoor jullie hulp nodig. Zowel in inhoud als financieel. Zijn er dingen in jouw dagelijkse praktijk die je mist in de normen of wil je gewoon eens van gedachten wisselen over dit thema, neem contact met ons op! Wil je invloed uitoefenen en financieel bijdragen, ook dan komen we graag met je in contact.

Opgeleverde content

Opgeleverde eigen artikelen n.a.v. normalisatiewerk (exclusief webinar aankondigingen)

Door anderen gepubliceerd, door ons gedeeld met achterban

Normalisatie webinars, exclusief aankondiging